Tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Lượt đọc: 73454Thời gian: 10:51 - 30/07/2015

(VHH) - Ngày 23 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1401/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, trụ sở của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 8, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế). Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo có chức năng giúp Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Ban chỉ đạo) thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các nhiệm vụ khác được Ban chỉ đạo giao.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo có tài khoản riêng, con dấu riêng cho các hoạt động phục vụ nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo được giao trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo có Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

* Ngày 24 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3842/UBND-VH yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2013, Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch cụ thể để kiểm tra việc thực hiện các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, qua đó đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện; đồng thời, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp triển khai có hiệu quả các nội dung đã đề ra.

Ngự Giao (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày