Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022
Lượt đọc: 5169Thời gian: 10:28 - 22/11/2022

Thực hiện Công văn số 1572-CV/TU, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Ban Thường vụ Đảng ủy Khối) ban hành Kế hoạch việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Đảng về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm[1] đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cần nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Tập trung chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh, bệnh thành tích, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục ngay; đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách. Quá trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải thực chất dân chủ, khách quan, bảo đảm tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực và có biện pháp xử lý nghiêm túc, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, các nhân ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm điểm, giám sát việc thực hiện ở tổ chức đảng cấp dưới.

5. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, các nhân được tiến hành khi tổng kết năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm

1.1. Tập thể lãnh đạo, quản lý

Các tập thể thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ sở quản lý, cụ thể:

a. Ở Đảng ủy Khối

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;

- Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối;

- Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối;

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối.

b. Ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở;

- Chi bộ cơ sở (đối với những chi bộ không có chi ủy)

c. Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc

- Đảng ủy bộ phận;

- Chi ủy trực thuộc (trực thuộc đảng ủy cơ sở, trực thuộc đảng bộ bộ phận);

- Chi bộ trực thuộc (đối với những chi bộ không có chi ủy)

1.2. Cá nhân

- Đảng viên trong Đảng bộ Khối (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cụ thể:

+ Ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy Khối;

+ Trưởng, phó các ban tham mưu của Đảng ủy khối;

+ Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Khối;

+ Bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên Khối (các đồng chí chuyên trách);

+ Cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng (đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng ủy bộ phận, chi bộ trực thuộc).

2. Nơi kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

Tập thể lãnh đạo, quản lý ở cấp nào thì kiểm điểm ở cấp đó.

2.2. Đối với cá nhân

- Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt còn thực hiện kiểm điểm như sau:

+ Các đồng chí ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; trước tập thể lãnh đạo, quản lý tổ chức mà mình là thành viên.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối kiểm điểm trước tập thể đảng ủy cơ sở/ chi ủy cơ sở.

+ Các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra chuyên trách Đảng ủy Khối kiểm điểm trước tập thể Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

+ Các đồng chí trưởng, phó các ban tham mưu của Đảng ủy Khối kiểm điểm trước tập thể mình là thành viên.

+ Các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu Chiến binh kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Hội.

+ Các đồng chí bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Khối kiểm điểm trước tập thể Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối.

+ Các đồng chí cấp ủy viên kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành cùng cấp. Những chi bộ không có chi ủy thì đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ kiểm điểm trước chi bộ đang sinh hoạt.

Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên còn phải kiểm điểm ở những nơi khác (nếu cần) mà mình là thành viên lãnh đạo, quản lý.

3. Nội dung kiểm điểm

3.1. Đối với tập thể

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

- Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

- Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm năm 2021 (nêu rõ trách nhiệm của tập thể trong việc xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đó; đối với đảng ủy cần nêu rõ trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc khắc phục những tồn tại, hạn chế và kết quả khắc phục).

- Các cấp ủy, chi bộ cần bổ sung nội dung kiểm điểm về kết quả triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kết quả chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, đại hội đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh c ơ sở.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

3.2. Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý

a. Kiểm điểm đảng viên

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b. Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp.

- Nêu rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của của tập thể

4. Các bước tiến hành

4.1. Chuẩn bị kiểm điểm

a. Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể theo Mẫu 1 và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 03 ngày làm việc.

- Mỗi cá nhân làm một bản tự kiểm điểm theo Mẫu 2.

Việc lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo kiểm điểm của tập thể, cụ thể như sau:

+ Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: Lấy ý kiến của tập thể Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối và Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối.

+ Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy cơ sở (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trường hợp chi bộ không có cấp ủy thì tập thể chi bộ): Lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo chuyên môn, ban chấp hành các đoàn thể cùng cấp.

b. Gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; cấp ủy, tổ chức đảng gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu thấy cần) gửi cho tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm.

4.2. Tổ chức kiểm điểm

- Kiểm điểm đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được tiến hành vào dịp cuối năm. Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, quản lý của chính quyền, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

- Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.

- Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thực hiện kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch, lập các đoàn công tác dự, chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi có gợi ý kiểm điểm và phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy dự, chỉ đạo và tổng hợp kết quả kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý cấp dưới báo cáo cấp ủy.

- Thời gian tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối từ 1 - 2 ngày. Tập thể và cá nhân đảng ủy cơ sở tối thiểu 1 ngày; đối với tập thể và cá nhân chi ủy cơ sở, chi bộ cơ sở tối thiểu 0,5 ngày; những nơi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gợi ý kiểm điểm tối thiểu là 1,5 ngày. 

B. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cấp ủy viên năm 2022 được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

1. Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

1.1. Đối tượng

- Đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở.

- Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận.

1.2. Khung tiêu chí đánh giá

a. Các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- Công tác chính trị tư tưởng: Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng đối với đảng viên.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ: Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Kết quả xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; củng cố tổ chức đảng và giúp đỡ, giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- Lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội: Lãnh đạo xây dựng các tổ chức vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chuyên môn, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ quan, đơn vị; kết quả phối hợp công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đoàn kết; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt cải cách hành chính và làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng: Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

b. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (được lượng hóa cụ thể)

- Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, quốc phong, an ninh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc.

c. Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Kết quả khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra thông qua công tác kiểm điểm, tự phê bình ở các kỳ kiểm điểm trước. Các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp.

1.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo; khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

- Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số tổ chức đảng cùng cấp trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” của từng đảng bộ.

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 50% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

c. Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Tổ chức đảng không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d. Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ, chi bộ ở mức kém.

- Có từ 02 tổ chức trong các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ” (hoặc chỉ có 01 tổ chức đoàn thể mà tổ chức này xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”).

- Tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

- Đảng bộ có trên 20% số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, chi bộ cơ sở có trên 20% số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

1.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a. Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

- Cấp ủy cơ sở (chi bộ nơi không có chi ủy) tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ mình.

b. Đối với đánh giá, xếp loại đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận

- Đảng ủy cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận.

- Đảng ủy bộ phận tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ, chi bộ mình.xem xét thẩm định xếp loại các chi bộ trực thuộc báo cáo đảng ủy cơ sở

 - Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận tự đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ mình.

1.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí đánh giá đã được cụ thể hóa và tiêu chuẩn mức chất lượng đã được quy định cho từng loại hình tổ chức đảng, ban thường vụ đảng ủy/ chi ủy đối với chi bộ (chi bộ nơi không có chi ủy) tự đánh giá, xếp loại như sau:

- Phân tích kết quả đạt được để tự xếp từng tiêu chí đánh giá theo cấp độ “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” vào ô tương ứng trong Mẫu 3 (3a, 3b, 3c, 3d, 3đ, 3e,3f).

- Căn cứ kết quả tự đánh giá trong Mẫu 3, hội nghị cấp ủy (nơi không có chi ủy thì hội đảng viên) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác định mức xếp loại chất lượng của đảng bộ, chi bộ theo 01 trong 04 mức (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ), báo cáo cấp ủy cấp trên: Cấp ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) tổng hợp (tổng điểm bình quân vào Mẫu 3) gửi đảng ủy cấp trên (Đảng ủy bộ phận tổng hợp: Mẫu 5, Đảng ủy cơ sở tổng hợp Mẫu 5a)

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

a. Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể sau: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; (2) Tập thể lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Khối, Đoàn Thanh niên Khối và Công đoàn cấp trên trực tiếp công đoàn cơ sở và các cơ quan liên quan[2].

b. Đối với đánh giá, xếp loại đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận

Bộ phận giúp việc đảng ủy cơ sở sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại của các chủ thể sau: (1) Thường trực đảng ủy cơ sở; (2) Tập thể lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp mình (Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn).

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, quyết định xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

- Đảng ủy cơ sở đánh giá, quyết định xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận (Đảng ủy Đảng bộ bộ phận dùng: Mẫu 8c và Đảng ủy không có Đảng bộ bộ phận: Mẫu 8d).

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

2.1. Đối tượng

Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

2.2. Khung tiêu chí đánh giá

a. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

b. Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022 được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

c. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.

d. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

đ. Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

2.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiêu thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xép loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

c. Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

d. Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm 2022 (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

2.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

Từng đảng viên tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

2.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá (Mẫu 6) tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 2; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú (Mẫu 3-213) để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại (Mẫu 7) đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cấp trên như sau:

+ Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổng hợp kết quả vào Mẫu 7a

+ Đảng ủy bộ phận tổng, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc vào Mẫu 7b báo cáo Đảng ủy cơ sở.

- Đối với chi bộ cơ sở: Chi ủy tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên  vào Mẫu 7c, báo cáo chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên (Mẫu 8a).

- Đối với Đảng ủy cơ sở: Văn phòng Đảng ủy tổng hợp báo cáo của các tổ chức đảng trực thuộc vào Mẫu 7d báo cáo đảng ủy xem xét, quyết định (Mẫu 8b).

3. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

3.1. Đối tượng

- Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối.

-  Cấp ủy các cấp.

3.2. Khung tiêu chí đánh giá

a. Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

b. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

c. Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

3.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, đơn vị; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác; xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, giữ vị trí hàng đầu trong địa phương, ngành, lĩnh vực.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định số lượng tập thể cấp uỷ cơ sở được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp loại chất lượng của tập thể cấp ủy không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức đảng.

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Không có thành viên của tập thể cấp ủy bị xử lý kỷ luật.

c. Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Tập thể cấp ủy không bị xử lý kỷ luật (trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d. Không hoàn thành nhiệm vụ

Là tập thể không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường họp bất khả kháng).

- Tập thể cấp ủy bị xử lý kỷ luật.

- Có thành viên của tập thể cấp ủy bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

3.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a. Đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại.

- Tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

b. Đánh giá, xếp loại Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại.

- Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

c. Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại.

- Cấp ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

d. Đánh giá, xếp loại cấp ủy trực thuộc Đảng ủy cơ sở

- Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các cấp ủy trực thuộc (Đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở)

- Đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Chi ủy trực thuộc Đảng ủy bộ phận tự đánh giá, xếp loại và được đảng ủy bộ phận thẩm định, xem xét đề nghị Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định.

3.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng loại hình đối tượng, tập thể lãnh đạo, quản lý tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 04 và báo cáo cấp trên trực tiếp như sau:

- Cấp ủy cơ sở tổng hợp điểm phiếu đánh giá, phân loại tập thể cấp ủy cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy Khối), chi ủy trực thuộc báo cáo đảng ủy cấp trên (Mẫu 4). Đối với đảng ủy bộ phận: Tổng hợp báo cáo của cá chi ủy trực thuộc báo cáo đảng ủy cơ sở (Mẫu 9)

- Văn phòng Đảng ủy cơ sở sau khi tổng hợp, thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá của các tập thể cấp ủy trực thuộc (chi ủy trực, đảng ủy bộ phận) (Mẫu 9a) báo cáo Đảng ủy cơ sở

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

a. Đánh giá xếp loại tập thể các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng của các chủ thể sau: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp tỉnh (theo ngành dọc); (2) Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Khối tỉnh.

b. Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng của các chủ thể sau: (1) Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của của Đảng ủy Khối; (2) tập thể lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Khối, Đoàn Thanh niên Khối

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

- Văn phòng Đảng ủy cơ sở tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá của các tập thể cấp ủy trực thuộc và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo đảng ủy xem xét, quyết định xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy (Mẫu 9a: đảng ủy không có Đảng bộ bộ phận; Mẫu 9b: đảng ủy đảng bộ bộ phận).

Lưu ý: Mức xếp loại tập thể cấp ủy không cao hơn mức xếp loại tổ chức đảng.

4. Đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy Khối thực hiện theo Quy định số 1225-QĐ/TU, ngày 13/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bổ sung vào tiêu chí đánh giá, xếp loại về: tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và có sản phẩm cụ thể lượng hóa được; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

- Sau khi hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, tập thể, cá nhân ở cơ quan, đơn vị thì đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

- Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo chức danh tương đương ở từng cấp,

* Cách thức thực hiện như sau:

- Các cấp ủy (đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận, chi ủy trực thuộc) và chi bộ (nơi không có chi ủy thì hội nghị đảng viên) bỏ phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy viên cấp mình (Mẫu 10), mức xếp loại đồng chí bí thư không cao hơn mức xếp loại tập thể cấp ủy, đối với chi bộ không có cấp ủy thì mức xếp loại bí thư không cao hơn mức xếp loại của chi bộ. Sau đó tổng hợp phiếu đề nghị xếp loại báo cáo Đảng ủy cấp trên (chi ủy, chi bộ  trực thuộc tổng hợp Mẫu 10a, đảng ủy bộ phận tổng hợp Mẫu 10b; Chi ủy, chi bộ cơ sở tổng hợp Mẫu 10c; đảng ủy cơ sở tổng hợp Mẫu 10d).

* Thẩm quyền quyết định

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định xếp loại chất lượng cấp ủy viên cơ sở.

+ Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng cấp ủy viên trực thuộc (Mẫu 11)

5. Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

- Đối với tổ chức đảng: Các cấp cơ sở ủy lựa chọn những tổ chức đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu trong năm; 5 năm liền (Đảng ủy cơ sở khen thưởng các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm: Mẫu 8e).

- Đối với đảng viên: Cấp ủy cơ sở lựa chọn những đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét khen thưởng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm; 5 năm liền (Đảng ủy, chi bộ cơ sở khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm: Mẫu 8d).

6. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng

- Đầu năm 2022, các tổ chức, cơ quan, đơn vị giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể (hoặc xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch) đối với từng tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất.

- Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau. Đảng viên là công chức, viên chức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức. Những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng.

- Cấp có thẩm quyền thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tới đối tượng đánh giá và tập thể, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng đối tượng đánh giá.

- Tập thể, cá nhân đã được xếp loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức chất lượng đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và xếp loại lại.

- Không đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý mới thành lập chưa đủ 06 tháng, đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng, nhưng vẫn phải kiểm điểm đảng viên tính từ ngày kết nạp vào Đảng. Đảng viên nghỉ ốm tổng thời gian trong năm từ 03 tháng trở lên thì không xếp loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; đảng viên nghỉ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm 2022.

- Đảng viên khi chuyển công tác thì chi bộ nơi tiếp nhận có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Đối với trường họp có thời gian công tác ở chi bộ, cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi chuyến đi.

- Đảng viên sinh hoạt tạm thời được đánh giá, xếp loại chất lượng ở chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức. Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên sinh hoạt tạm thời lấy nhận xét của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời nộp cho chi bộ nơi sinh hoạt chính thức để làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

- Trường hợp cá nhân chuyển đến là người đứng đầu mà không liên quan đến mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới thì không áp dụng quy định “Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu”.

- Đối với đảng viên vi phạm kỷ luật ở tổ chức đảng nơi công tác trước đó nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức đảng mới chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức đảng nơi xảy ra vi phạm.

- Những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện.

- Ở những nơi có điều kiện nên tổ chức đánh giá theo tháng, quý, 06 tháng; có thể thí điểm các phương pháp đánh giá phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo kết quả thực chất hơn.

7. Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân

7.1. Hồ sơ của tập thể, cá nhân nộp lên cấp trực tiếp

Sau kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể, cá nhân; các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân phải bổ sung hoàn chỉnh bản kiểm điểm, tổng hợp kết quả, báo cáo cấp trên trực tiếp như sau:

* Đối với chi bộ trực thuộc

- Tờ trình đề nghị xếp loại (xếp loại đảng viên, xếp loại chi bộ, xếp loại cá nhân cấp ủy viên, xếp loại tập thể chi ủy) gửi Đảng ủy cấp trên;

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng năm 2022;

- Bản tổng hợp phiếu chấm điểm chi bộ;

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy

- Bản tổng hợp phiếu chấm điểm tập thể cấp ủy;

- Danh sách tổng hợp phiếu xếp loại đảng viên;

- Danh sách tổng hợp phiếu xếp loại cấp ủy viên trực thuộc;

- Bản kiểm điểm của đảng viên (đã có xác nhận của chi bộ trực thuộc) kẻm theo Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú;

Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thì gửi Đảng bộ bộ phận thẩm định báo cáo Đảng ủy cơ sở quyết định.

* Đối với Đảng ủy bộ phận

- Tờ trình đề nghị xếp loại (xếp loại đảng viên, chi bộ, cá nhân cấp ủy viên, tập thể chi ủy trực thuộc, đảng ủy bộ phận) gửi Đảng ủy cơ sở.

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng năm 2022;

- Bản tổng hợp phiếu chấm điểm đảng bộ bộ phận;

- Báo cáo kiểm điểm của tập thể đảng ủy ;

- Bản tổng hợp phiếu chấm điểm tập thể đảng ủy;

- Danh sách tổng hợp phiếu xếp loại đảng viên;

- Danh sách tổng hợp phiếu xếp loại các chi bộ trực thuộc;

- Danh sách tổng hợp phiếu xếp loại chi ủy viên và đảng ủy viên đảng bộ bộ phận;

- Bản kiểm điểm của đảng viên (đã có xác nhận của chi bộ trực thuộc) kèm theo Phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú;

* Đối với Đảng ủy cơ sở và chi bộ cơ sở

(1) Tờ trình đề nghị xếp loại xếp loại tổ chức cơ sở đảng, tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên cơ sở (Mẫu 12)

(2) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng năm 2022 (02 bản: 1 bản đóng trong tập hồ sơ kiểm điểm, 01 bản gửi Văn phòng Đảng ủy Khối)

(3) Bản tổng hợp phiếu chấm điểm Đảng bộ, chi bộ cơ sở (Mẫu 3)

(4) Báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy (Mẫu 01)

(5) Bản tổng hợp phiếu chấm điểm tập thể cấp ủy cơ sở (Mẫu 4)

(6) Bản tổng hợp bỏ phiếu xếp loại cá nhân cấp ủy viên cơ sở (Mẫu 11)

(7) Quyết định xếp loại công chức, viên chức cấp có thẩm quyền

(8) Quyết định xếp loại tổ chức Công đoàn của cấp có thẩm quyền

(9) Quyết định xếp loại đảng viên, có danh sách tổng hợp phiếu xếp loại đảng viên (theo tổ chức đảng trực thuộc nếu có) (Mẫu 8a, Mẫu 8b)

(10) Quyết định xếp loại tổ chức đảng trực thuộc (Mẫu 8d)

(11) Quyết định xếp loại tập thể cấp ủy trực thuộc (Mẫu 9c)

(12) Quyết định xếp loại cá nhân cấp ủy viên trực thuộc (Mẫu 10c)

(13) Quyết định khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 (Mẫu 8c: chi bộ cơ sở, Mẫu 8d: đảng ủy cơ sở)

(14) Hồ sơ cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

(15) Báo cáo thống kê năm, bản đăng ký kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2023

* Đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Đối với đảng viên hoàn chỉnh bản kiểm điểm cá nhân nộp chi bộ đang sinh hoạt; (Mẫu 2)

- Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, nộp lên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các văn bản sau:

(1) Bản kiểm điểm cá nhân (bản phô tô Trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối; bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở; UVBCH Đảng bộ Khối), có xác nhận của chi bộ, cấp ủy cơ sở (Mẫu 2)

(2) Bản phô tô ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 3-213)

(3) Bản tổng hợp đóng góp ý kiến tại hội nghị kiểm điểm cho từng cá nhân;

(4) Bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân.

7.2. Thời gian nộp hồ sơ:

Các cấp ủy hoàn chỉnh hồ sơ, nộp về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) như sau:

- Đối với các chi bộ cơ sở nộp trước ngày 15/12/2022.

- Đối với các đảng bộ cơ sở nộp trước ngày 25/12/2022.

Ghi chú:  Hồ sơ được kiểm điểm được đóng thành tập 01 tập: Hồ sơ của TCCS đảng trước (thứ tự từ mục 1 đến mục 15), hồ sơ cá nhân sau (thứ tự từ mục (1) đến mục (4).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối được phân công theo dõi trực tiếp theo dõi chỉ đạo việc chuẩn bị và tham dự việc kiểm điểm, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân; việc đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ, đảng viên và xếp loại tổ chức đảng, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, quản lý bảo đảm đúng quy trình, quy định, kịp tiến độ, thời gian, đạt hiệu quả thiết thực.

2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tham mưu quyết định thành lập tổ chỉ đạo, dự kiểm điểm tại các tổ chức cơ sở đảng; tổng hợp, tham mưu xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý; xếp loại các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối, tập thể lãnh đạo các ban, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy Khối, khen thưởng đảng viên, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 30/12/2022; giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đảng ủy, chi ủy (chi bộ nơi không có chi ủy) và các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân nghiêm túc, chất lượng, đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

3. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và một số cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân; tham mưu thông báo bằng văn bản tới các tập thể, cá nhân có gợi ý kiểm điểm trước ngày 25/11/2022; đồng thời tổng hợp kết quả kiểm điểm theo các nội dung được gợi ý báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 25/12/2022.

4. Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối tiến hành đánh giá, phân loại kết quả hoạt động các tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở và tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở trực thuộc theo chức năng quản lý. Việc xếp loại theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ xuất sắc không vượt quá 20% tổng số tổ chức trực thuộc; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức Đảng ủy) và thông báo cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối trước ngày 10/12/2022.

5. Đảng ủy, Chi ủy cơ sở (chi bộ nơi không có chi ủy) xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở tổ chức đảng mình gửi Ban tổ chức Đảng ủy khối trước ngày 25/11/2022; đồng thời chỉ đạo cấp dưới thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy, cá cấp ủy viên và đảng viên cuối năm nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu và chất lượng. Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ những giải pháp khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Phân công cụ thể việc theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy, chi bộ cơ sở và cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, phải bảo đảm tiến độ; kịp thời báo cáo, phản ánh vướng mắc về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) xem xét, chỉ đạo.

Chi tiết tại file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày